Reklamace a záruční doba

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.
Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího do 5 dnů od převzetí zboží.
Kupující musí uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Prodávající: Milan Žejdlík - MZcarp - kontakty

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) obsahující podpis prodávajícího, typové označení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 14 dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prověřit neporušenost produktu, případně seznámit se s obsahem uživatelské příručky (návodu k obsluze, manuálu). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (manuálu) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (manuálem). 

Na veškeré zboží poskytujeme záruku ve výši 24 měsíců.